Política de Privacidade

POLÍTICA DE PRIVACIDADE DE DATOS
Recomendación previa.
Dámosche a benvida á web e recomendámosche que leas esta Política de Privacidade.
Aquí describimos a maneira na que TOXO TELECOMUNICACIÓNS, S.L.,(en diante A EMPRESA) solicita e utiliza a información de clientes, usuarios e subscritores desta web.
Nesta web respéctanse e coidan os datos persoais dos usuarios. Como usuario debes saber que os teus dereitos están garantidos. Esforzámonos en crear un espazo seguro e  confiable.
A túa privacidade é importante para nós
Nesta declaración de privacidade explicamos que datos persoais recompilamos e como os utilizamos.
Animámosche a ler detidamente estes termos antes de facilitar os teus datos persoais nesta web.
Os maiores de trece anos poderán rexistrarse en WWW.TOXOTELECOM.GAL (en diante A nosa PÁXINA WEB) como usuarios sen o previo consentimento dos seus pais ou titores.
No caso dos menores de trece anos requírese o consentimento dos pais ou titores para o tratamento dos seus datos persoais.
En ningún caso solicitaranse do menor de idade datos relativos á situación profesional, económica ou á intimidade dos outros membros da familia sen o consentimento destes.
Nesta web respéctanse e coidan os datos persoais dos usuarios. Como usuario debes saber que os teus dereitos están garantidos.
Esforzámonos en crear un espazo seguro e  confiable e por iso queremos compartir os nosos principios respecto a a túa privacidade:
Nunca solicitamos información persoal a menos que realmente sexa necesaria para prestarche os servizos que requiras.
Nunca compartimos información persoal dos usuarios con ninguén, excepto para cumprir coa lei ou en caso que contemos coa túa autorización expresa.
Nunca utilizamos os teus datos persoais cunha finalidade diferente á expresada nesta política de privacidade.
É preciso advertir que esta Política de Privacidade podería variar en función de esixencias lexislativas ou de autorregulación, polo que se aconsella aos usuarios que a visiten periodicamente. Será aplicable no caso de que os usuarios decidan encher algún formulario de calquera dos seus formularios de contacto onde se soliciten datos de carácter persoal.
A EMPRESA cumpre tamén co Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello do 27 de abril de 2016 relativo á protección das persoas físicas ( RGPD), así como coa Lei 34/2002, do 11 de xullo, de Servizos da Sociedade da Información e Comercio Electrónico ( LSSICE ou  LSSI).
Responsable do tratamento dos teus datos persoais.
Identidade do Responsable: Toxo Telecomunicacións, S.L.
Inscrición fiscal: Rexistrada no Rexistro Mercantil da Coruña, Tomo 2.977, Folio 71, Folla  C-36.102, inscrición 1ª. CIF:  B70555826
Dirección: Carlos Casares 5, portal 3, 1ºA.  15960 Ribeira (A Coruña)
Correo electrónico: info@toxotelecom.com
Teléfono: 602247247
A efectos do previsto no Regulamento Xeral de Protección de Datos antes citado, os datos persoais que nos envíes a través dos formularios da web, recibirán o tratamento de datos de “Usuarios da web e subscritores”.
Para o tratamento de datos dos usuarios implementamos todas as medidas técnicas e organizativas de seguridade establecidas na lexislación vixente.
Principios que aplicaremos á túa información persoal.
No tratamento dos teus datos persoais aplicaremos os seguintes principios que se axustan ás esixencias do novo regulamento europeo de protección de datos:
Principio de  licitud, lealdade e transparencia: Sempre imos requirir o teu consentimento para o tratamento dos teus datos persoais para un ou varios fins específicos que informaremos previamente con absoluta transparencia.
Principio de  minimización de datos: Só imos solicitar datos estritamente necesarios en relación cos fins para os que os requirimos.
Principio de limitación do prazo de conservación: os datos serán mantidos durante non máis tempo do necesario para os fins do tratamento, en función á finalidade, informaremos do prazo de conservación correspondente, no caso de subscricións, periodicamente revisarei as listas e eliminaremos aqueles rexistros inactivos durante un tempo considerable.
Principio de integridade e confidencialidade: Os teus datos serán tratados de tal maneira que se garanta unha seguridade adecuada dos datos persoais e garántase confidencialidade. Debes saber que tomamos todas as precaucións necesarias para evitar o acceso non autorizado ou uso indebido dos datos dos nosos usuarios por parte de terceiros.
Como obtivemos os teus datos?
Os datos persoais que tratamos proceden de:
Formularios de contacto e/ou orzamento.
Formularios de subscrición.
Cales son os teus dereitos cando nos facilitas os teus datos?
Calquera persoa ten dereito a obter confirmación sobre se na EMPRESA estamos a tratar datos persoais que nos  conciernen, ou non.
As persoas interesadas teñen dereito a:
Solicitar o acceso aos datos persoais relativos ao interesado.
Solicitar a súa rectificación ou supresión.
Solicitar a limitación do seu tratamento.
Opoñerse ao tratamento.
Solicitar a  portabilidad dos datos.
Os interesados poderán acceder aos seus datos persoais, así como a solicitar a rectificación dos datos inexactos ou, no seu caso, solicitar a súa supresión cando, entre outros motivos, os datos xa non sexan necesarios para os fins que foron recollidos. En determinadas circunstancias, os interesados poderán solicitar a limitación do tratamento dos seus datos, nese caso unicamente conservarémolos para o exercicio ou a defensa de reclamacións.
En determinadas circunstancias e por motivos relacionados coa súa situación particular, os interesados poderán opoñerse ao tratamento dos seus datos. A EMPRESA deixará de tratar os datos, salvo por motivos lexítimos imperiosos, ou o exercicio ou a defensa de posibles reclamacións. Como interesado, tes dereito a recibir os datos persoais que che incumban, que nos facilitaras e nun formato estruturado, de uso común e lectura mecánica, e a transmitilos a outro responsable do tratamento cando:
O tratamento estea baseado no consentimento.
Os datos fosen facilitados pola persoa interesada.
O tratamento efectúese por medios automatizados.
Ao exercer o teu dereito á  portabilidad dos datos, terás dereito a que os datos persoais transmítanse directamente de responsable a responsable cando sexa tecnicamente posible.
Os interesados tamén terán dereito á tutela xudicial efectiva e a presentar unha reclamación #ante a autoridade de control, neste caso, a Axencia Española de Protección de Datos, se consideran que o tratamento de datos persoais que lle  conciernen infrinxe o Regulamento.
Con que finalidade tratamos os teus datos persoais?
Cando un usuario conéctase con esta web por exemplo para comentar un post, mandar un correo, subscribirse ou realizar algunha reserva, está a facilitar información de carácter persoal da que é responsable A EMPRESA. Esa información pode incluír datos de carácter persoal como poden ser a túa dirección IP, nome, dirección física, dirección de correo electrónico, número de teléfono, e outra información. Ao facilitar esta información, o usuario dá o seu consentimento para que a súa información sexa recompilada, utilizada, xestionada e almacenada pola EMPRESA, só como se describe no Aviso Legal e na presente Política de Privacidade.
Na web existen diferentes sistemas de captura de información persoal e tratamos a información que nos facilitan as persoas interesadas co seguinte fin por cada sistema de captura (formularios):
Formulario de contacto e/ou orzamento: Solicitamos os seguintes datos persoais: Email, para responder os requirimentos dos usuarios. Por exemplo, podemos utilizar eses datos para responder á túa solicitude e dar resposta ás dúbidas, queixas, comentarios ou inquietudes que poidas ter relativas á información incluída na web, os servizos que se prestan a través da web, o tratamento dos seus datos persoais, cuestións referentes aos textos legais incluídos na web, así como calquera outras consultas que poidas ter e que non estean suxeitas ás condicións de contratación. Informámosche que os datos que nos facilitas estarán situados nos servidores que cumpren coa seguridade informática.
Formulario de subscrición a contidos: Neste caso, solicitamos os seguintes datos persoais: Email, para xestionar a lista de subscricións, enviar boletíns, promocións e ofertas especiais, facilitados polo usuario ao realizar a subscrición. Dentro da web existen varios formularios para activar a subscrición. Os boletíns electrónicos ou  newsletter.  Informámosche que os datos que nos facilitas estarán situados nos servidores que cumpren coa seguridade informática.
Existen outras finalidades pola que tratamos os teus datos persoais:
Para garantir o cumprimento das condicións de uso e a lei aplicable. Isto pode incluír o desenvolvemento de ferramentas e algoritmos que axudan a esta web para garantir a confidencialidade dos datos persoais que recolle.
Para apoiar e mellorar os servizos que ofrece esta web.
Tamén se recollen outros datos non identificativos que se obteñen mediante algunhas  cookies que se descargan no computador do usuario cando navega nesta web que detallamos na política de  cookies.
Para xestionar as redes sociais.  O tratamento dos datos que leve a cabo das persoas que se fagan seguidoras nas redes sociais das páxinas oficiais da EMPRESA, rexerase por este apartado. Así como por aquelas condicións de uso, políticas de privacidade e normativas de acceso que pertenzan á rede social que proceda en cada caso e aceptadas previamente.  Trataremos os teus datos coas finalidades de administrar correctamente a presenza na rede social, informando de actividades, produtos ou servizos. Así como para calquera outra finalidade que as normativas das redes sociais permitan. En ningún caso utilizaremos os perfís de seguidores en redes sociais para enviar publicidade de maneira individual.
A EMPRESA non vende, aluga nin cede datos de carácter persoal que poidan identificar o usuario, nin o fará no futuro, a terceiros sen o consentimento previo.
Lexitimación para o tratamento dos teus datos.
A base legal para o tratamento dos seus datos é: o consentimento.
Para contactar ou realizar comentarios nesta web requírese o consentimento con esta política de privacidade.
A oferta  prospectiva ou comercial de produtos e servizos está baseada no consentimento que se lle solicita, sen que en ningún caso a retirada deste consentimento condicione a execución do contrato de subscrición.
Categoría de datos recolleitos.
As categorías de datos que se tratan son datos identificativos.  En ningún caso trátanse categorías de datos especialmente protexidos.
Por canto tempo conservaremos os teus datos?
Os datos persoais proporcionados conservaranse ata que se solicite a súa supresión polo interesado.
Secreto e seguridade dos datos.
A EMPRESA comprométese no uso e tratamento dos datos incluídos persoais dos usuarios, respectando a súa confidencialidade e a utilizalos de acordo coa finalidade do mesmo, así como a dar cumprimento á súa obrigación de gardalos e adaptar todas as medidas para evitar a alteración, perda, tratamento ou acceso non autorizado, de conformidade co establecido na normativa vixente de protección de datos.
A EMPRESA non pode garantir a absoluta  inexpugnabilidad da rede Internet e por tanto a violación dos datos mediante accesos fraudulentos a eles por parte de terceiros.
Con respecto á confidencialidade do procesamento, asegurarémonos de que calquera persoa que estea autorizada para procesar os datos do cliente (incluído o seu persoal, colaboradores e prestadores), estará baixo a obrigación apropiada de confidencialidade (xa sexa un deber contractual ou legal).
Cando se presente algún incidente de seguridade, ao darse conta notificaremos ao cliente sen demoras indebidas e deberá proporcionar información oportuna relacionada co Incidente de Seguridade tal como coñézase ou cando o Cliente solicíteo razoablemente.
Exactitude e veracidade dos datos.
Como usuario, es o único responsable da veracidade e corrección dos datos que nos remitas quedando A EMPRESA libre de calquera responsabilidade respecto diso.
Os usuarios garanten e responden, en calquera caso, da exactitude, vixencia e autenticidade dos datos persoais facilitados, e comprométense a mantelos debidamente actualizados. O usuario acepta proporcionar información completa e correcta no formulario de contacto ou subscrición.
Aceptación e consentimento.
O usuario declara ser informado das condicións sobre protección de datos de carácter persoal, aceptando e consentindo o tratamento dos mesmos por parte da EMPRESA na forma e para as finalidades indicadas nesta política de privacidade.
Revocabilidad.
O consentimento prestado, tanto para o tratamento como para a cesión dos datos dos interesados, é  revocable en calquera momento comunicándoo á EMPRESA nos termos establecidos nesta Política para o exercicio do dereitos ARCO. Esta revogación en ningún caso terá carácter retroactivo.
Cambios na política de privacidade.
Reservámonos o dereito para modificar a presente política para adaptala a novidades lexislativas ou xurisprudenciais, así como a prácticas da industria. Nos devanditos supostos, anunciaremos nesta páxina os cambios introducidos con razoable antelación á súa posta en práctica.
Correos comerciais.
De acordo coa  LSSICE, non realizaremos prácticas de SPAM, polo que non enviaremos correos comerciais por vía electrónica que non fosen previamente solicitados ou autorizados polo usuario. En consecuencia, en cada un dos formularios habidos na web, o usuario ten a posibilidade de dar o seu consentimento expreso para recibir o boletín, con independencia da información comercial puntualmente solicitada.
Conforme ao disposto na Lei 34/2002 de Servizos da Sociedade da Información e de comercio electrónico, A EMPRESA comprométese a non enviar comunicacións de carácter comercial sen identificalas debidamente.