Condicións de uso do Portal

Toxo Telecomunicaciones, S.L.
B70555826
C/Carlos Casares, 5. P3. 1A
15960. Ribeira (A Coruña)

1. OBXECTO

TOXO TELECOMUNICACIÓNS, S.L., TOXO TELECOM en diante, ofrece este servizo suxeito ás presentes Condicións de Uso. No entanto, certos servizos poderanse someter a unhas condicións especiais de uso, distintas aos aquí presentes.

2. SERVIZOS PRESTADOS

2.1. TOXO TELECOM ofrece as prestacións que se detallan a continuación:

Servizo de acceso a contidos.

Calquera outro servizo que TOXO TELECOM integre no seu portal nun futuro.

2.2. TOXO TELECOM poderá proporcionar ao Cliente novos contidos ou servizos independentemente do seu carácter gratuíto ou non. Así mesmo, TOXO TELECOM resérvase o dereito de cancelar unilateralmente calquera dos contidos, servizos ou utilidades incorporadas ao portal.

2.3. TOXO TELECOM resérvase o dereito de expor publicidade propia ou de terceiros nos espazos publicitarios deseñados para tal fin.

3. RESPONSABILIDADES

TOXO TELECOM non garante a exactitude, fiabilidade ou moralidade dos datos, programas, informacións ou opinións, calquera que sexa a orixe, que circulen pola súa rede ou polas redes ás que o Cliente poida acceder a través do portal TOXO TELECOM. O Cliente acepta expresamente deixar exenta a TOXO TELECOM de calquera responsabilidade relacionada co anteriormente exposto. Así mesmo, o Cliente asume baixo a súa exclusiva responsabilidade as consecuencias, danos ou accións que puidesen derivarse do acceso aos estes contidos. TOXO TELECOM non será responsable das infraccións de calquera Cliente que afecten os dereitos doutro Cliente de TOXO TELECOM, ou de terceiros, incluíndo calquera dereito de propiedade intelectual ou industrial. Os datos introducidos polo cliente son almacenados de forma segura. A web conta con certificado SSL.

4. USO DAS LIGAZÓNS A TRAVÉS DO PORTAL DE TOXO TELECOM

TOXO TELECOM non será responsable nin da dispoñibilidade técnica nin dos contidos das páxinas web ás que o Cliente acceda por medio dunha ligazón (“link”) incluído no portal TOXO TELECOM. Así mesmo, TOXO TELECOM non será responsable dos danos causados ao Cliente pola consulta dos estes contidos ou servizos.

5. UTILIZACIÓN DE DIRECCIÓNS IP E COOKIES

O proceso de navegación dun usuario en TOXOTELECOM.COM é igual que en calquera outro sitio web. Deixa como “rastro” a dirección IP que nesa sesión foille asignada polo seu Provedor de Acceso. O rexistro da esta dirección IP serve só para fins exclusivamente internos, como son as estatísticas de acceso a este sitio web. A dirección IP para un mesmo usuario é distinta dunha conexión a Internet a outra, co que non é posible deducir ningún “hábito” de navegación a través das páxinas de TOXOTELECOM.COM por un determinado usuario. TOXOTELECOM.COM pode utilizar cookies cando un usuario navega polos seus sitios e páxinas web. As cookies que se poidan utilizar nos sitios e páxinas web de TOXOTELECOM.COM asócianse unicamente co navegador dun computador determinado (un usuario anónimo), e non proporcionan por si mesmas ningún dato persoal do usuario. As cookies serven só para fins exclusivamente internos, como son as estatísticas de acceso a este sitio web. As cookies utilizadas non poden ler os arquivos cookie creados por outros provedores ou sitios web. O Usuario ten a posibilidade de configurar a súa navegador para ser avisado en pantalla da recepción de cookies e para impedir a instalación de cookies no seu disco ríxido. Por favor, consulte as instrucións e manuais do seu navegador para ampliar esta información. Para utilizar TOXOTELECOM.COM , non resulta necesario que o usuario permita a instalación das cookies enviadas por TOXOTELECOM.COM

6. CONDICIÓNS XERAIS DE USO DO PORTAL

As cookies que se utilizan nos sitios e páxinas web de ESQUIO poden ser servidas por TOXO TELECOM, nese caso sérvense desde os distintos servidores operados por esta. Sempre que non active a opción que impide a instalación de cookies no seu disco ríxido, Ud. pode explorar o seu disco ríxido seguindo o manual de instrucións e axuda do seu sistema operativo para coñecer con maior detalle as cookies utilizadas.

Idade mínima para a contratación de servizos: 18 anos.
Devolucións ou cancelacións: 14 días naturáis dende a recepción da mercancía.
Entrega da mercancía: Entre 24/72h laborales, sempre que o pedido se faga antes das 15:00h.

7. PROPIEDADE INTELECTUAL E INDUSTRIAL

O Cliente recoñece que todos os elementos integrados dentro do portal TOXO TELECOM están protexidos pola lexislación sobre dereitos de autor e que os dereitos de propiedade intelectual e industrial sobre os mesmos corresponden a TOXO TELECOM. O Cliente recoñece que a reprodución, modificación, distribución, comercialización, desensamblado dos mesmos constitúe unha infracción dos dereitos de propiedade intelectual de TOXO TELECOM. Así mesmo, o Cliente comprométese a non suprimir ou alterar calquera signo distintivo utilizado como marca ou nome comercial, elemento protexido polo dereito de autor ou outros avisos, lendas, símbolos ou etiquetas de TOXO TELECOM que aparezan no portal TOXO TELECOM. Así mesmo, o Cliente recoñece que a información á cal pode acceder a través do servizo, pode estar protexida por dereitos de propiedade intelectual, industrial ou doutra índole, comprometéndose a utilizar a dicir información exclusivamente para as súas propias necesidades e a non realizar unha explotación comercial dos servizos. O Cliente absterase de levar a cabo calquera conduta no uso do portal TOXO TELECOM que: comporte actividades prohibidas pola lei, tente atraer aos Clientes do servizo a cara a os competidores, atenche contra os dereitos de propiedade intelectual ou industrial de TOXO TELECOM ou de terceiros, ou vulnere ou transgreda a honra, a intimidade persoal ou familiar ou a imaxe de terceiros, ou sexan ilícitos ou atenten á moralidade, e deixará en todo caso indemne a TOXO TELECOM fronte a calquera reclamación, xudicial ou extraxudicial que se presente fronte a ela como consecuencia do este uso. O Cliente absterase de levar a cabo por medio do uso do portal TOXO TELECOM calquera destrución, alteración, inutilización ou danos dos datos, programas ou documentos electrónicos pertencentes a TOXO TELECOM, aos seus provedores ou a terceiros, así como aquelas accións que causen calquera tipo de alteración na Rede, no sistema, ou nos equipos de terceiros.

8. FUNCIONAMENTO DO PORTAL TOXO TELECOM

TOXO TELECOM non será responsable do inadecuado funcionamento do portal TOXO TELECOM si iso obedece a labores de mantemento, a incidencias que afecten a operadores internacionais, a unha defectuosa configuración dos equipos do Cliente.

9. RESOLUCIÓN

TOXO TELECOM unilateralmente poderá deixar de prestar os servizos ofrecidos por medio do portal TOXO TELECOM, bastando para iso a mera comunicación ao Cliente, nos seguintes supostos: utilización de forma pouco ética, ofensiva ou incorrecta e, si incumprísese calquera das obrigacións asumidas en virtude das presentes condicións de Uso.

10. COMUNICACIÓNS

TOXO TELECOM poderá dirixir ao Cliente as súas comunicacións ben por correo postal, correo electrónico ou divulgación pública das mesmas por calquera medio de difusión. De igual forma, o Cliente poderá dirixir as súas comunicacións a TOXO TELECOM por medio de correo postal, dirixido ao domicilio social da compañía, ou correo electrónico, dirixido á caixa de correos do departamento legal (bajas@toxotelecom.com).

11. LEI APLICABLE E RESOLUCIÓN DE CONFLITOS

Será de aplicación ás presentes Condicións a lexislación española. En caso de controversia acerca da interpretación ou execución das mesmas o usuario poderá dirixirse aos Xulgados e Tribunais do domicilio en España do Cliente.