Información legal

En cumprimento co deber de información recollido no artigo 10 da Lei 34/2002, do 11 de xullo, de servizos da sociedade da información e de comercio electrónico) Vde. está a visitar www.toxotelecom.gal (en diante o “Sitio web”), cuxo responsable é a entidade Toxo Telecomunicacións SL.

Toxo Telecomunicacións SL

CIF: B70555826

Domicilio social: Carlos Casares n5, portal 3, 1ºA.  Ribeira, A Coruña

Correo electrónico: info@toxotelecom.com

Rexistrado no Rexistro Mercantil de Santiago de Compostela en Asento 954 do Diario 110 e causa inscrición 1ª da folla SC-49569, ao folio 216 do tomo 333 do arquivo.

A utilización da Web atribúe a condición de usuario da Web (en diante, o "Usuario") e implica a aceptación de todas as condicións incluídas neste Aviso Legal. A prestación do servizo da Web ten unha duración limitada ao momento no que o Usuario se atopa conectado á Web ou a algún dos servizos que a través do mesmo facilítense. Por tanto, o Usuario debe ler atentamente o presente Aviso Legal en cada unha das ocasións en que se propoña utilizar a Web, xa que este e as súas condicións de uso recollidas no presente Aviso Legal poden sufrir modificacións.

No caso de que teñas algunha dúbida unha vez leses estas condicións podes poñerche en contacto connosco nas direccións anteriormente indicadas.

Obxecto

O obxecto das presentes condicións xerais é regular o uso que poden realizar os Usuarios da web que actualmente se atopa na URL: www.toxotelecom.gal, sen prexuízo de que certos servizos ou contidos dentro da Web Corporativa sométanse ás súas propias condicións particulares, regulamentos e instrucións que, no seu caso, substitúen, completan e/ou modifiquen o presente Aviso Legal e que deberán ser aceptadas polo Usuario antes de iniciarse a prestación do servizo correspondente.

Condicións de uso e acceso

O presente Aviso Legal regula o acceso e utilización do servizo do Sitio web que TOXO TELECOMUNICACIÓNS SL pon ao dispor dos Usuarios da internet.

O acceso e utilización do Sitio web e dos seus contidos atribúe a condición de usuario dos mesmos e implica a aceptación sen reservas polo Usuario de todas e cada unha das condicións incluídas no presente Aviso Legal, na versión publicada no momento en que se acceda ao mesmo.

O Usuario obrígase ao uso do Sitio web de forma  diligente e responsable dos contidos e servizos que TOXO TELECOMUNICACIÓNS SL ofrece a través da súa páxina web, e con carácter enunciativo, pero non  limitativo, a non empregalos para:

-Incorrer en actividades ilícitas, ilegais ou contrarias á boa fe e á orde pública;

-Difundir contidos ou propaganda de carácter racista, xenófobo, pornográfico-ilegal, de apoloxía do terrorismo ou  atentatorio contra os dereitos humanos;

-Provocar danos nos sistemas físicos e lóxicos de TOXO TELECOMUNICACOINES SL, dos seus provedores ou de terceiras persoas, introducir ou difundir na rede virus informáticos ou calquera outros sistemas físicos ou lóxicos que sexan susceptibles de provocar os danos anteriormente mencionados;

-Tentar acceder e, no seu caso, utilizar as contas de correo electrónico doutros usuarios e modificar ou manipular as súas mensaxes.

O Usuario debe ler atentamente o presente Aviso Legal en cada unha das ocasións en que se propoña utilizar o Sitio web posto que as condicións de uso poderán sufrir modificacións, dereito que se reserva TOXO TELECOMUNICACIÓNS SL.

O acceso ao Sitio web é gratuíto salvo no relativo ao custo da conexión a través da rede de telecomunicacións fornecida polo provedor de acceso contratado polo Usuario.

TOXO TELECOMUNICACIÓNS SL resérvase o dereito para interromper, con carácter temporal ou definitivo, en calquera momento, por calquera causa e sen aviso previo/previo aviso o acceso ao Sitio web.

Responsabilidade

TOXO TELECOMUNICACIÓNS SL advirte de que os contidos de Sitio web foron incluídos a mero título informativo, polo que resultan insuficientes para tomar decisións ou asumir posicións nun caso concreto. En consecuencia, TOXO TELECOMUNICACIÓNS SL non asume ningunha responsabilidade polos danos e prexuízos resultantes ou que teñan conexión co emprego dos devanditos contidos. O usuario debe ter en conta que os contidos deste Sitio web poden ser modificados, desenvolvidos ou actualizados sen notificación previa.

TOXO TELECOMUNICACIÓNS SL non se responsabiliza no caso de que existan interrupcións do servizo, demoras, erros ou mal funcionamento do devandito servizo en xeral que teñan a súa orixe en causas alleas á mesma ou debidas a unha actuación dolosa ou culposa do Usuario, ou por mor de forza maior, nin asume ningún deber ou compromiso de verificar nin de vixiar os contidos e informacións deste Sitio web.

En calquera caso, sexa cal for a súa causa, TOXO TELECOMUNICACIÓNS SL non asumirán responsabilidade algunha xa sexa por danos directos ou indirectos, dano emerxente e/ou por lucro cesante. TOXO TELECOMUNICACIÓNS SL non se responsabilizan de contidos e opinións de terceiras verteduras no seu Sitio web nin da información contida nas páxinas Web de terceiros ás que se poida acceder por ligazóns ou links que contén este Sitio web, sobre os que TOXO TELECOMUNICACIÓNS SL non exercen ningún tipo de control.

TOXO TELECOMUNICACIÓNS SL non responden nin dos contidos nin do estado dos devanditos sitios e páxinas Web, nin dos danos producidos pola ilicitud, calidade, desactualización, indispoñibilidade, erro e inutilidade dos contidos e/ou servizos dos sitios enlazados. O acceso aos devanditos contidos e/ou servizos a través deste Sitio web tampouco implica que TOXO TELECOMUNICACIÓNS SL recomenden ou aproben os seus contidos.

Quen accede e utiliza este Sitio web, faio pola súa propia conta e risco. TOXO TELECOMUNICACIÓNS SL non se fan responsables pola utilización que o Usuario realice dos servizos do Sitio web nin dos seus contrasinais, así como de calquera outro material do Sitio web, infrinxindo os dereitos de propiedade intelectual ou industrial ou calquera outro dereito de terceiros.

TOXO TELECOMUNICACIÓNS SL non se fan responsables polos danos que poidan causarse nos equipos dos Usuarios por posibles virus informáticos contraídos polo Usuario por mor da súa navegación no Sitio web, ou por calquera outros danos derivados desa navegación. Corresponde ao Usuario, en todo caso, dispoñer de ferramentas adecuadas para a detección e desinfección de programas informáticos daniños.

TOXO TELECOMUNICACIÓNS SL non ofrecen ningunha garantía de inexistencia de erros en ningún dos contidos do seu Sitio web, ademais de non garantir a corrección de calquera defecto ou a ausencia de virus e demais compoñentes daniños no presente Sitio web ou no seu Servidor.

O Usuario responderá fronte a TOXO TELECOMUNICACIÓNS SL de calquera danos e prexuízos que puidesen causarse como consecuencia do incumprimento das condicións de uso do Sitio web e demais obrigacións establecidas no presente Aviso Legal.

Copyright. Propiedade Industrial e Intelectual

Toda a información contida neste Sitio web, así como o deseño gráfico, imaxes, debuxos, representacións, voces, sons, videograbaciones, segmentos de audio, descricións escritas anexas, códigos fonte, marcas, nomes comerciais, denominacións e demais contidos están suxeitos aos dereitos de propiedade intelectual e industrial de TOXO TELECOMUNICACIÓNS SL ou de terceiros, e están legalmente reservados, e atópanse protexidos pola lexislación nacional e internacional na materia.

O acceso e utilización do Sitio web non supoñerá en ningún caso a renuncia, transmisión, cesión ou licenza total ou parcial dos devanditos dereitos de propiedade intelectual ou industrial, nin confire ningún dereito de utilización, tradución, adaptación, alteración, explotación, reprodución, distribución ou comunicación pública, con fins comerciais, do Sitio web nin dos seus contidos sen a previa e expresa autorización de TOXO TELECOMUNICACIÓNS SL ou do terceiro lexítimo titular dos dereitos afectados.

O Usuario do Sitio web deberá absterse en todo caso de suprimir, alterar, eludir ou manipular calquera dispositivo de protección ou sistemas de seguridade que poidan estar instalados no mesmo.

A infracción de calquera dos citados dereitos pode constituír o incumprimento das condicións contidas neste Aviso Legal e a vulneración da Lei, e mesmo un delito castigado de acordo con ordenamento xurídico Penal.