TOXO TELECOM comunica aos usuarios do portal toxotelecom.com que cumpre a lexislación vixente en materia de protección de datos persoais, a privacidade dos usuarios e o secreto e seguridade dos datos persoais, adoptando para iso as medidas técnicas e organizativas necesarias para evitar a perda, mal uso, alteración, acceso non autorizado e roubo dos datos persoais facilitados, tendo en conta do estado da tecnoloxía, a natureza dos datos e os riscos aos que están expostos.

Para os efectos do disposto na Lei Orgánica 15/1999 do 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal, TOXO TELECOM informa o Usuario que os datos persoais por el facilitados no marco do Servizo, serán obxecto de tratamento e incorporados a un ficheiro automatizado, notificado e rexistrado na Axencia Española de Protección de Datos. A finalidade do este ficheiro é a administración e xestión do Servizo. No caso de que existan datos sinalados como de cumplimentación opcional, a resposta será potestativa para o Cliente.

Finalidades adicionais

O Cliente outorga o seu consentimento para que os datos facilitados, sexan igualmente utilizados para o envío por TOXO TELECOM de comunicacións comerciais de produtos e/ou servizos de TOXO TELECOM, xa sexa por correo postal, e-mail, SMS, MMS, ou calquera outro método de comunicación, electrónico ou non. Este tratamento poderá incluír a realización de chamadas con fins comerciais por parte de TOXO TELECOM ou por terceiros no seu nome. En calquera caso, este consentimento poderá ser revogado en calquera momento seguindo o mesmo procedemento establecido na presente cláusula para o exercicio do dereito de oposición.

Conservación de datos

Os datos do Usuario serán conservados por parte de TOXO TELECOM mentres a relación co Usuario permaneza vixente. Unha vez finalice esta, TOXO TELECOM manterá os datos polo tempo necesario para o cumprimento de calquera outra obrigación establecida pola normativa vixente. Non procederá, no seu caso, a cancelación dos datos persoais do Usuario ata transcorridos tres meses desde dátalle efectiva da baixa no Servizo, a efectos de poder tratar e xestionar as eventuais reclamacións que puidesen xurdir derivadas do Servizo.

Calidade dos datos

O Usuario obrígase a comunicar por escrito a TOXO TELECOM, empregando calquera medio que permita acreditar o envío e a recepción das solicitudes, e achegando copia do seu documento nacional de identidade, pasaporte ou outro documento válido que acredite a súa identidade, calquera erros que puidese apreciar e ou modificacións nos seus datos persoais co fin de que se proceda a rectificalos.

Exercicio de dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición

O Usuario poderá exercitar os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición dirixíndose por escrito a TOXO TELECOM, Ref. Datos, ou ao correo electrónico bajas@toxotelecom.com, con referencia “Datos”. Na solicitude de exercicio de tales dereitos, deberase incluír, ademais da petición en que se concrete a solicitude e a data, o nome e apelidos do interesado, a firma do mesmo e unha fotocopia lexible do seu documento nacional de identidade ou documento equivalente que o identifique. En calquera caso, o exercicio dos dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición teñen carácter personalísimo.

Aplazame

O usuario acepta que tódolos seus datos de carácter persoal sexan íntegramente cedidos a Aplazame dende o momento no que o usuario teña iniciado a contratación do servizo de pago aplazado ofrecido por ésta última no momento de escoller a forma de pago. Esta aceptación esténdese a terceiras entidades que tivesen que acceder aos ficheiros para o bo fin do contrato.